11.08.2021 – KOMISE INFORMUJÍ

Celosvětová zkušební pravidla

Následující celosvětová zkušební pravidla platí pro soutěže začínající po 1. Srpnu 2021.

  • 50:20
  • Výkop z brankové čáry
  • Letící klín
  • 1 hráč připojený
  • Čištění a bezpečnost zvedače (jacklera)

Video záznam semináře v českém jazyce zde.

Video záznam semináře v anglickém jazyce zde.

Dokumenty zde.


50:22

Zkouška

Pokud tým držící míč kopne míč ze své vlastní poloviny nepřímo do autu v soupeřově 22, bude vhazovat do následného autového seřazení. Míč nemůže být přihrán nebo zanesen zpět na vlastní polovinu, aby mohlo být 50:22 zahráno. Fáze musí začít uvnitř vlastní poloviny.

Primární záměr

Povzbudit bránící tým, aby umístil více hráčů do zadních pozic, čímž se vytvoří větší útočný prostor a sníží se rychlost obranné linie.

Odkaz na pravidla: Law 18.8a

Video příklady

Mlýn uprostřed – variace pokopu do prostoru hůře pokrytého.
Midfield scrum – grubber kick variation with the space difficult to cover

Fáze uprostřed hřiště a změny směru k poražení samotného bránícího hráče v zadním poli.
Midfield phases and changes in direction to beat single defender in the backfield

Ruck uprostřed hřiště otevírající prostor pro 50:22.
Midfield ruck to open up angles for 50:22

Obrat a šance porazit bránící v prostoru.
Turnover and the chance to beat the defenders into the space

Příjem kopu – risk pro bránící pokud nemají pokryté zadní pole.
Kick receive – the risk for the defence if they don't have the backfield covered

Příjem kopu – směřování do prostoru za bránícím, který se nemůže včas vrátit.
Kick receive – angled into space behind the defender who can't get back in time

Příjem kopu – vidět prostor a správně nastavit úhel.
Kick receive – Seeing the space and getting the angle right

Příjem kopu – dlouhý kop z 22 do 22 pokud je bránící příliš mělce.
Kick receive – long kick from 22 to 22 if defenders are too shallow

Příjem kopu – ne moc prostoru, ale úhel a vzdálenost jsou na místě.
Kick receive – not much space but the angle and distance are spot on

Příjem kopu – šikmý kop, aby se obránce otočil, a našel aut uvnitř 22.
Kick receive – angled kick to turn defender and find touch inside the 22


Výkop z brankové čáry

Zkouška

Pokud je míč v brankovišti držený nahoře, útočící hráč v brankovišti udělá předhoz nebo je útočný kop přiklepnut bránícími ve vlastním brankovišti, potom hra pokračuje výkopem kdekoliv podél brankové čáry.

Primární záměr

Podporovat rozmanitost v útočné hře blízko brankové čáry a zvýšit čas míče ve hře nahrazením mlýnu kopem, který musí být proveden bez prodlení. Vytváří se také příležitost k protiútoku.

Odkaz na Pravidla:

Video příklady

Modrý je držen nahoře; použije se výkop z brankové čáry.
Blues held up; goal line drop-out applies

Rozehrání, ale hráč s míčem je držen nahoře; potenciál k větší rozmanitosti.
Tap and go but ball-carrier held up; potential to create more variety

Předhoz v brankovišti; může být proveden kdekoliv podle brankové čáry a Glasgow hraje rychle.
Knock on in in-goal; can be taken anywhere along the goal line and Glasgow go quickly

TMO kontroluje předhoz v brankovišti a možnost dlouhého kopu pro Stormers.
TMO check for knock-on in in-goal and long kick option from Stormers

Bez podpory a donucen bránícím hráčem v brankovišti; musí provézt výkop z brankové čáry bez zdržení.
No support and forced by defender in in-goal; must take goal line drop-out without delay

Týmy jsou v pokušení vynést míč z brankoviště na místo přiklepnutí.
Teams tempted to run the ball out of in-goal instead of forcing it

Pod tlakem v brankovišti a riskovat hraní ven.
Under pressure in in-goal and take risk to play out


Letící klín

Zkouška

Trestání dopředu svázaného mini-mlýnu tří hráčů předefinováním letícího klínu.

Primární záměr

Snížit počet událostí, kdy hráč s míčem a více hráčů podpory jsou v kontaktu (připojení) před kontaktem, a chránit skládajícího, který může být konfrontován s kombinovanou silou tří protihráčů.

Odkaz na Pravidla

Video příklady

Mini mlýn – bude proti pravidlům, aby se ENG 5 připojila na hráče s míčem a jiného připojeného.
Mini-scrum – it will be illegal for England 5 to pre-bind onto the ball carrier and another latcher

Mini mlýn – bude proti pravidlům, aby se ENG 19 připojila na hráče s míčem a jiného připojeného.
Mini-scrum – it will be illegal for England 19 to pre-bind onto the ball carrier and another latcher

Mini mlýn – navazující nesení míče s více než jedním připojeným; sankce bude trestný kop.
Mini-scrum – consecutive ball carries with more than one pre-bound latcher; sanction will be penalty kick

Mini mlýn – opakované předem svázané, dva připojení v mini mlýnu, který je nyní proti pravidlům.
Mini-scrum – repeated pre-bound, two-latcher mini-scrums, which are now illegal


1 hráč připojený

Zkouška

Rozpoznat potenciál 1 hráče připojeného před kontaktem, ale tento hráč musí dodržovat všechny požadavky na prvního přicházejícího hráče, zejména nutnost zůstat na nohou.

Primární záměr

Být více konzistentní v řízení jednoho hráče předpřipojeného.

Video příklady

Připojený před hráčem s míčem, bránící nemá čistý přístup k hráči s míčem; mělo by být trestáno za bránění ve hře (obstrukce).
Latcher in front of ball-carrier, defender does not have clear entry to ball-carrier; should be obstruction penalty

Připojený FRA3 bude muset stát na nohou při bránění míče nebo při vázání s bránícím; trestný kop.
Latcher, France 3, will be required to stay on feet when protecting the ball or when engaging the defender; sealing penalty

Okrajové, skoro dva připojení a jejich "palačinka" brání souboji; správný trestný kop.
Marginal, almost two latchers and they 'pancake' to deny contest; good penalty

Připojený jasně zalehne hráče s míčem; znovu se postaví, ale brání souboji; správný trestný kop.
Latcher clearly seals onto ball-carrier; reloads but denies contest; good penalty

Připojený jde rovnou na zem; jasně brání souboji; správný trestný kop.
Latcher straight to ground; clearly denies contest; good penalty

Připojený jasně padá a brání souboji – měl být trestný kop.
Latcher clearly comes off feet and denies contest – should be penalty

Připojený stojí nahoře a tlačí do soupeře; dobrý souboj.
Latcher stays up and drives into opponent; good contest

Dva podporující hráči, ale nepřivázáni a stojí na nohou; vyhrají souboj s bránícími před pádem na zem.
Two support players but not bound and they stay up; win contest with defenders before coming off their feet


Čištění a bezpečnost zvedače (jacklera)

Zkouška

Zavézt trest za čištění, které cílí nebo zatěžuje vahou dolní končetiny.

Primární záměr

Snížit riziko zranění hráčů, který jsou čištěni.

Odkaz na pravidla:

Video příklady

Klasický nízký, vyčištění odražením není vždy možné; nechceme srázky hlavami.
Classic low, driving cleanout not always possible; we don't want banging heads

Stržení zvedače (jacklera) mimo souboj.
Levering the jackler out of the contest

Chycení pod podpažím a střežení zvedače (jacklera) nahoru a mimo souboj.
Clasping under armpits to lever jackler up and out of the contest

Přicházejí hráč nesmí padnout svou vahou na dolní končetiny zvedače (jacklera).
The arriving player must not drop their weight onto the lower limbs of a jackler

Hráč přicházející na bližší straně nemůže padnout svou vahou na dolní končetiny.
Nearside arriving player cannot drop bodyweight onto lower limbs

Přicházející hráč z boku, žádný pokus o přivázání a náraz přímo na stranu kolene.
Arriving player side entry, no attempt to bind and impacts directly on side of knee

(ab)